Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING ADVOCATENKANTOOR Brouwer-Porte

Persoonsgegevens die wij verwerken
Advocatenkantoor Brouwer-Porte verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– uw voor- en achternaam – uw geslacht
– uw geboortedatum – uw adresgegevens
– uw telefoonnummer – uw e-mailadres
– uw bsn-nummer
Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag
De van u ontvangen naam-, adres-, telefoonnummer en e-mailgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact met u. Alleen wanneer het komt tot een opdrachtverlening, worden uw naam- en adresgegevens opgeslagen in een beveiligde cliëntenadministratie op de kantoorcomputer. De hiervoor en hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden met uw toestemming gebruikt voor het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand en worden genoteerd op een papieren intakeformulier in uw dossier.

Bewaartermijn Persoonsgegevens

De (wettelijke) bewaartermijn bedraagt vijf jaar na het eindigen van onze bemoeienissen met uw zaak. Na het verloop van die vijf jaar wordt uw dossier vernietigd. Uw naam- en adresgegevens worden in onze cliëntenadministratie bewaard tot de praktijk van ons kantoor wordt gesloten. Indien u ons kantoor na verloop van voormelde vijf jaar verzoekt uw naam – en adresgegevens te verwijderen uit onze cliëntenadministratie, wordt hieraan onverwijld gevolg gegeven. Indien het niet tot een opdrachtverlening komt, worden de van u ontvangen persoonsgegevens twee maanden na ontvangst uit de mailbox verwijderd.


Delen met derden

De hiervoor en hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden met uw toestemming gebruikt voor het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand en derhalve enkel gedeeld met de Raad voor Rechtsbijstand.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij ons kantoor om langs te komen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Neem ook contact met ons op als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Advocatenkantoor Brouwer Porte gebruikt geen cookies.