Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Brouwer Porte
1. Advocatenkantoor Brouwer Porte is een eenmanszaak voor rekening van mr. K.B. Brouwer-Porte inschrijfnummer 01173432

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Advocatenkantoor Brouwer Porte verstrekte overeenkomsten van opdracht, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door K.B. Brouwer-Porte is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan advocatenkantoor Brouwer Porte slechts worden vertegenwoordigd door mr. K.B. Brouwer-Porte. Een overeenkomst van opdracht wordt aangegaan en met mr. k.B. Brouwer-Porte en door haar, of de door haar aangewezen plaatsvervang(s)ter uitgevoerd.


3. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Brouwer Porte de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


4. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.


5. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Brouwer Porte is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Brouwer Porte beperkt tot het bedrag van het onder de verzekering geldende toepasselijke eigen risico. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Advocatenkantoor Brouwer Porte aansprakelijk zouden zijn voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.


6. Advocatenkantoor Brouwer Porte zal bij de inschakeling van derden (waaronder deurwaarders, procureurs, deskundigen) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Brouwer Porte is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de ingeschakelde derden te aanvaarden.


7. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Advocatenkantoor Brouwer Porte binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.


8. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Brouwer Porte is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Advocatenkantoor Brouwer-Porte en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen


9. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en BTW, verschuldigd.


10. Honorarium wordt uitgedrukt in de tijdsbesteding aan de zaak vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief exclusief BTW. Verschotten zijn bedragen welke verschuldigd zijn aan onder andere rechtbank, gemeente, deurwaarder etc. Kantoorkosten zijn de vaste opslagkosten op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.


11. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, periodiek in rekening worden gebracht


12. Advocatenkantoor Brouwer Porte is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de slotdeclaratie. Zolang een gevraagd voorschot niet volledig is voldaan, is Advocatenkantoor Brouwer Porte gerechtigd de opdracht op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.


13. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde hiervoor slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen. De te verwachten eigen bijdrage, griffierechten en uittrekselkosten die voor eigen rekening van de opdrachtgever komen worden berekend en als voorschot in rekening gebracht. Ten aanzien van dit voorschot is Advocatenkantoor Brouwer Porte tevens bevoegd de werkzaamheden pas aan te vangen zodra het gehele voorschot is voldaan.


14. Betaling van een factuur of declaratie kan slechts bevrijdend plaatsvinden op het op de declaratie c.q. factuur vermelde bankrekeningnummer. Indien de declaratie/factuur contant wordt voldaan, zal een kwitantie als bewijs van betaling worden afgegeven.


15. Betaling van declaraties/facturen dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd met ingang van de dag na het verstrijken van de betaaltermijn.


16. Indien Advocatenkantoor Brouwer Porte invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten – met een minimum van 15% van de openstaande declaraties/facturen – ten laste van de opdrachtgever.


Klachtenregeling:

Een klacht kan schriftelijk gemotiveerd bij advocatenkantoor Brouwer Porte worden ingediend. Er zal dan geprobeerd worden om tot een goede oplossing te komen. Indien er geen oplossing gevonden wordt kan de klacht worden ingediend bij de deken van advocaten in het arrondissement Assen.